Aktualności

2019-05-08
Życzenia więcej
2019-04-15
Życzenia Wielkanocne więcej

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie

ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
e-mail:  spzoz@spzoz.lukow.pl

Centrala
(25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

Rejestracja Specjalistyczna
(25)798 90 61
(25)798 90 62
(25)798 2000-9, wew. 339

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(25) 798 2000-9 wew. 267

Pomoca Nocna i Świąteczna
Łuków - (25) 798 21 18
 

Unia Europejska 


Od 01.01.2015 r. SPZOZ w Łukowie realizuje program dotyczący szybkiej terapii onkologicznej.

Klauzula informacyjna - Monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, 21-400 Łuków, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3.

2.  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Numer tel.(25) 798 20 01, wew. 329, adres email: ochronadanych@spzoz.lukow.pl

3.  Cele przetwarzania osobowych danych
Pani/Pana dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony mienia Zakładu, zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów znajdujących się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, stałego nadzoru nad osobą z zaburzeniami psychicznymi przebywającą w pomieszczeniu przeznaczonym do izolacji oraz kontroli wykonania czynności związanych z tym rodzajem środka przymusu bezpośredniego.
Monitoring obejmuje wybrane pomieszczenia i wejścia do budynku oraz ich najbliższe otoczenie. Rejestracji i zapisowi podlega obraz (wizja), nie prowadzona jest rejestracja dźwięku.

4.  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej, Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie  stosowania  przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

5.  Informacje o odbiorcach danych osobowych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa (w zakresie prowadzonych przez nie czynności), a także podmiot przetwarzający (podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych w zakresie usługi przeglądu, konserwacji i naprawy serwisowej systemu monitoringu).

6.  Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres 31 dni, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 18 e ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

7.  Uprawnienia z art. 15 – 21 RODO
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich usunięcia.

8.  Prawo do wniesienia skargi
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9.  Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.*

*Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji w zakresie:
•    reguł rejestracji i zapisu informacji
•    sposobów ich zabezpieczania, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych
•    praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring
•    praw osób objętych monitoringiem


Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie SPZOZ w Łukowie,
ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków.
Szczegółowych informacji udziela Sekcja Administracyjno-Gospodarcza,
nr tel. (25)798 2000-9, wew. 301, e-mail: sekcjaadm@spzoz.lukow.pl