Aktualności

2019-05-08
Życzenia więcej
2019-04-15
Życzenia Wielkanocne więcej

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie

ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
e-mail:  spzoz@spzoz.lukow.pl

Centrala
(25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

Rejestracja Specjalistyczna
(25)798 90 61
(25)798 90 62
(25)798 2000-9, wew. 339

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(25) 798 2000-9 wew. 267

Pomoca Nocna i Świąteczna
Łuków - (25) 798 21 18
 

Unia Europejska 


Od 01.01.2015 r. SPZOZ w Łukowie realizuje program dotyczący szybkiej terapii onkologicznej.

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu (ODTUA)

KIEROWNIK ODDZIAŁU
mgr Monika Dąbrowska - specjalista psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii uzaleznień

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr piel. Teresa Baranowska - certyfikowany instruktor terapii uzależnień

KONTAKT Z ODDZIAŁEM
Centrala (25)798 2000-9
Kierownik:wew. 305
Pielęgniarka Oddziałowa  wew. 334
e-mail: odwyk@spzoz.lukow.pl

Leczenie pacjentów w ODTUA podlega ściśle określonym procedurom diagnostyczno – terapeutycznym i medycznym i obejmuje procedurę przyjmowania pacjenta do programu oraz kolejne etapy postępowania terapeutycznego.

 

Zadania Oddziału DziennegoTerapii Uzależnienia od Alkoholu

 1. Realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu oraz hazardu patologicznego.
 2. Udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu oraz hazardu patologicznego.
 3. Prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych.
 4. Przygotowanie pacjenta kończącego podstawowy program terapeutyczny do kontynuowania terapii w programie ambulatoryjnym.

 

Etapy postępowania terapeutycznego obejmują:

 1. Postępowanie diagnostyczno-medyczne
 2. Badanie lekarskie i kierowanie do innych specjalistów
 3. Badanie psychologiczne
 4. Badania laboratoryjne
 5. Informacja wstępna, motywowanie do terapii i rozpoznanie problemów życiowych pacjenta w związku z piciem/graniem hazardowym
 6. Wstępne rozpoznanie głębokości uzależnienia

 

Podstawowy program terapii uzależnienia obejmuje:

 1. Zawarcie kontraktu terapeutycznego
 2. Diagnoza problemowa i opracowanie Osobistego Planu Terapii
 3. Rozpoznanie własnego uzależnienia, praca nad identyfikacją i tożsamością osoby uzależnionej
 4. Praca nad głodem alkoholowym
 5. Praca nad rozpoznawaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia
 6. Trenowanie umiejętności służących trzeźwieniu
 7. Praca nad zapobieganiem nawrotom choroby
 8. Przygotowanie programu dalszego leczenia
 9. Budowanie sieci wsparcia i korzystanie z AA/AH/AN

 

Szczegółowy harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych
(Plan zajęć terapeutycznych) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Oddziale

  

Zasady przyjmowania pacjenta do Oddziału Dziennego

Przyjmowanie pacjenta do Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu odbywa się zgodnie z zaleceniami:

 1. Do Oddziału przyjmowani są wyłącznie pacjenci posiadający skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego upoważniające do bezpłatnych świadczeń leczniczych.
 2. Pacjenci zobowiązani do leczenia przez Sąd przyjmowani są na podstawie prawomocnego Postanowienia Sądu oraz w terminie uzgodnionym wcześniej z placówką przez Sąd.
 3. Pacjenci bezdomni, nieubezpieczeni przyjmowani są do oddziału na podstawie ważnego skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej.
 4. Inni pacjenci nieupoważnieni do bezpłatnych świadczeń leczniczych przyjmowani są za odpłatnością wg ustalonych składek.
 5. Pacjenci przyjmowani są do Oddziału w miarę wolnych miejsc, bez konieczności ustalania terminu przyjęcia (na bieżąco).
 6. Pacjenci przyjmowani są po wcześniejszej rozmowie konsultacyjnej.
 7. W przypadku nie zgłoszenia się w ustalonym terminie, przyjęcie możliwe jest w miarę wolnych miejsc lub po ustaleniu nowego terminu leczenia.
 8. Program dzienny trwa osiem tygodni i realizowany jest od poniedziałku do piątku w godzinach o 8.00 do 17.00.
 9. Warunkiem uczestniczenia w programie dziennym terapii jest podpisanie kontraktu terapeutycznego i zachowywanie abstynencji od alkoholu, leków uspokajających i nasennych oraz innych środków zmieniających świadomość.
 10. Pacjenci z programu dziennego poddawani są codziennie przed rozpoczęciem zajęć badaniu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Uczestniczenie w zajęciach możliwe jest wyłącznie przy wyniku negatywnym (0,00 promila). W przypadku podejrzeń o zażywanie innych środków psychoaktywnych przeprowadzane są testy na zawartość określonej substancji w próbce moczu.
 11. Oddział Dzienny pacjentom przebywającym w terapii zapewnia jeden posiłek dziennie – tj. obiad.

 

Kolejki oczekujących

Dane na temat średniego czasu oczekiwania na realizację świadczeń zdrowotnych w poszczególnych komórkach lecznictwa odwykowego SPZOZ w Łukowie uwidocznione są i aktualizowane na bieżąco na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia http://kolejki.nfz.gov.pl

 

Materiały do pobrania

Informacja dla oczekujących na przyjęcia do ODTUA